ການຢັ້ງຢືນ

PATENT CERTIFICATE

ໃບຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບ

ຄວາມອັດສະຈັນອື່ນໆຂອງລະບົບເຕັກນິກ